SĄLYGOS IR TAISYKLĖS DĖL MOKSLINIŲ DARBŲ PARAŠYMO

www.studiumgenerale.lt yra reprezentacinis bendrovės „Studium Generale“ tinklapis, kurios paslaugomis gali naudotis bet kuris registruotas ar neregistruotas vartotojas asmeniniais tikslais, sutinkamai su šiomis sąlygomis ir taisyklėmis.

1. Moksliniai tiriamieji, ar kiti rašto darbai, atliekami pagal užsakovo, t.y. fizinio ar juridinio asmens, pateiktus metodinius reikalavimus, komentarus, pageidavimus.

2. Parašytą mokslinį darbą (diplominiai, baigiamasis magistro, bakalauro, kursinis, referatas, moksliniai straipsniai, tyrimo ataskaitas, ar kitus rašto darbus) užsakovas naudoja savo nuožiūra. 

3. Perdavus parašytą darbą užsakovui, bendrovė „Studium Generale“ neatsako už tolimesnį parašyto darbo naudojimą - visą atsakomybę dėl tolimesnio panaudojimo prisiima mokslinį darbą užsisakęs asmuo.

4. Užsakovas mokslinio darbo reikalavimus pateikia raštu iki sutarties pasirašymo dienos arba pateikia sutarties pasirašymo momentu. Sutarties galiojimo metu užsakovui pakeitus ar papildžius reiklavimus, vykdytojas (Studium Generale) turi teisę perskaičiuoti paslaugos kainą, sutartį sustabdyti arba nutraukti.

5. Užsakovas įsipareigoja visus pageidavimus, reikalavimus ir komentarus siųsti el. paštu.

6. Jei darbas rašomas dalimis, užsakovas įsipareigoja po darbo dalies gavimo, septynių (šis terminas gali keistis išskirtine tvarka, išankstiniu šalių susitarimu ) darbo dienų bėgyje atsiųsti, jei yra, darbo korekcijas, komentarus.

Užsakovas privalo pareikšti visus teikiamų ir/ar suteiktų paslaugų (galutinio darbo perdavimo) atlikimo trūkumus per 7 (septynių) darbo dienų terminą. Jei užsakovas darbo trūkumų nepateikia, tai reiškia darbas buvo atliktas tinkamai. (š
is terminas gali keistis išskirtine tvarka, išankstiniu šalių susitarimu ).
 
7. Jei užsakovas pateikia netikslius reikalavimus, melagingus arba klaidingus duomenis, kurie įtakos kokybišką darbo atlikimą, vykdytojas (Studium Generale) už galimas pasekmes neatsako, turi teisę perskaičiuoti paslaugos kainą, sutartį sustabdyti arba nutraukti.

8. Jei darbas bus atliktas neatsižvelgiant į užsakovo laiku pateiktus pageidavimus ir komentarus, visą atsakomybę prisiima bendrovė „Studium Generale“. Tuo atveju, jei buvo įmokėti pinigai, bendrovė įsipareigoja gražinti įmokėtus pinigus, atskaičiavus faktines (realiai patirtas) paslaugos teikimo išlaidas.

9. Visi vizitai į ofisą būtinai turi būti suderinti telefonu arba el. paštu: atvykimo data ir valanda.

10. Jei atvykstate be išankstinio susitarimo, įmonės administracija pasilieka teisę į ofiso vidų neįsileisti, kadangi tuo pačiu metu ofise gali būti klientas, pageidaujantis privatumo.

Šios „Sąlygos ir taisyklės“ yra viešai skelbiamos www.studiumgenerale.lt  tinklalapyje ir reglamentuoja www.studiumgenerale.lt teisėto valdytojo ir www.studiumgenerale.lt naudotojų (paslaugų užsakovų) tarpusavio teises ir pareigas.

Kiekvienas asmuo yra asmeniškai atsakingas už tai, kad naudodamasis bendrovės „Studium Generale“ paslaugomis, būtų tinkamai susipažinęs su šiomis „Sąlygomis ir taisyklėmis“.

Šios „Sąlygos ir taisyklės“ pirmą kartą viešai paskelbtos ir įsigalioja 2009 lapkričio 10d.

„Sąlygų ir taisyklių“ pasikeitimai viešai skelbiami www.studiumgenerale.lt tinklalapyje prieš 30 dienų iki jų įsigaliojimo.