Kaip atlikti mokslinio - diplominio darbo tyrimą

Posted by Nikolaj (nikolaj) on 30-03-2013
Diplominių darbų pagalba. Patarimai Kaip užsisakomi magistro, bakalauro ar kiti rašto darbai. >>

Moksliniai tyrimaiyra reikšmingi edukacine prasme, jie prisideda prie mokslinio darbo patirties kaupimo, ugdo kūrybišką ir kritinį mąstymą. Diplominio darbo esmė – tyrimo pagalba išspręsti išsikeltą mokslinę problemą ir gautų rezultatų pagrindu pateikti išvadas ir siūlymus, kaip galėtų būti sprendžiama problema, kokie tolimesni tyrimai galėtų būti atliekami ateityje.

Atliekant mokslinio darbo tyrimą svarbu laikytis šių taisyklių:

 1. Tyrimo naujumas (prieš atliekant tyrimą turi būti apžvelgiama informacija, kas analizuojama tema jau yra padaryta ir ištirta. Darbo tyrimas turi būti inovatyvus).
 2. Tyrimo aktualumas (atliekamas tyrimas turi būti reikšmingas praktiniame ir teoriniame lygmenyje).
 3. Tyrimo problema (darbe keliamas probleminis klausimas turi būti aktualus ne tik darbo autoriui, bet ir visai mokslinei erdvei).
 4. Tyrimo objektas (atliekant tyrimą svarbu pasirinkti konkretų objektą, kuris bus tiriamas).
 5. Tyrimo tikslas ir uždaviniai (tyrimas turi turėti vieną konkretų tikslą ir uždavinius jam įgyvendinti).
 6. Hipotezės (išsikeliamos hipotezės, kurios, atlikus tyrimą, bus patvirtintos arba paneigtos. Jeigu atliekamas kokybinis tyrimas, hipotezių kelti nereikia).
 7. Teorinė dalis (teorinė darbo dalis yra daroma siekiant pagrįsti tyrimą. Turi būti apžvelgiama, kas yra atlikta analizuojama tema, kokie tyrimai atlikti ir kokie jų rezultatai, kuo analizuojama tema yra problemiška. Negali būti atotrūkio tarp teorinės dalies ir atliekamo tyrimo. Tyrimas turi išeiti iš teorinės dalies).
 8. Modelis (teorinės dalies pagrindu yra suformuluojamas modelis, pagal kurį atliekamas tyrimas).
 9. Metodologija (šioje dalyje aprašoma būsimo tyrimo metodika – kokie metodai ir instrumentai pasirinkti atlikti tyrimui, kodėl būtent šie metodai pasirinkti).
 10. Tyrimo metodai (atliekant tyrimą svarbu pasirinkti diplominiam darbui labiausiai tinkančius metodus: kokybinius ar kiekybinius; teorinius ar empirinius).
 11. Tyrimo instrumentas (priklauso nuo pasirinktų metodų. Tyrimo instrumentu gali būti klausimynas, interviu ir kt.).
 12. Tyrimo atlikimas (atliekant tyrimą svarbu laikytis tyrimo etikos. Svarbu išsaugoti atlikto tyrimo duomenis – anketas, interviu įrašus ir kt.).
 13. Tyrimo duomenų analizė (tyrimo duomenys apdorojami ir analizuojami priklausomai nuo pasirinkto tyrimo. Kokybinio tyrimo duomenys – interviu – gali būti analizuojami pagrįstos analizės metodu; kiekybinio tyrimo duomenys – klausimyno – gali būti apdorojami SPSS ar Microsoft Office Excel).
 14. Išvados ir siūlymai (iš atlikto tyrimo rezultatų daromos išvados, pateikiami siūlymai tolimesniems tyrimams).

 

"Studium Generale" straipsnis

Last changed: 01-02-2016 at 12:42:40